1920

Structural Characterization of Edematous Corneas by Forward and Backward Second Harmonic Generation Imaging

Chiu-Mei Hsueh; Wen Lo; Wei-Liang Chen; Vladimir A. Hovhannisyan; Guang-Yu Liu; Sheng-Shun Wang; Hsin-Yuan Tan; and Chen-Yuan Dong National Taiwan University Biophysical Journal 97 (4) (2009)
Citation in paper containing MatTek reference "glass bottom culture dish (Part No. P50G-1.5-14-F; MatTek; Ashland; MA)"
Microscopic Technique

SHG Microscopy

Cell Line

bovine corneas

Part Number

P50G-1.5-14-F