4334

Label-Free Imaging of Basement Membranes Differentiates Normal, Precancerous, and Cancerous Colonic Tissues by Second-Harmonic Generation Microscopy

Shuangmu Zhuo, Jun Yan, Gang Chen, Hong Shi, Xiaoqin Zhu, Jianping Lu, Jianxin Chen, Shusen Xie Fujian Normal University PLoS One 7 (6) (2012)
Citation in paper containing MatTek reference "Glass Bottom Dish (MatTek, coverglass: 0.085–0.13 mm)"
Microscopic Technique

second harmonic generation (SHG) microscopy

Cell Line

colonic biopsy specimens

Part Number