3634

Label-Free Detection of Breast Masses Using Multiphoton Microscopy

Xiufeng Wu, Gang Chen, Jianping Lu, Weifeng Zhu, Jingting Qiu, Jianxin Chen, Shusen Xie, Shuangmu Zhuo, Jun Yan Teaching Hospital of Fujian Medical University PLoS One 8 (6) (2013)
Citation in paper containing MatTek reference "Glass Bottom Dish (MatTek, coverglass: 0.085–0.13 mm)"
Microscopic Technique

MPM imaging

Cell Line

breast tissue

Part Number