1933

Decreased cofilin1 expression is important for compaction during early mouse embryo development

Minyue Ma; Lin Zhou; Xuejiang Guo; Zhou Lv; Yang Yu; Chenhui Ding; Ping Zhang; Ye Bi; Jin Xie; Liu Wang; Min Lin; Zuomin Zhou; Ran Huo; Jiahao Sha; Qi Zhou Nanjing Medical University Biochimica et Biophysica Acta 1793 (12) (2009)
Citation in paper containing MatTek reference "35 mm Glass Bottom Dishes (MatTek; CatNo. P35G-1.0-14-C)"
Keywords

Compaction; Polarization; Early development; Embryo; Cofilin1

Microscopic Technique

Inverted Microscopy

Cell Line

Embryos

Part Number

P35G-1.0-14-C